2 Sa pamamagitan ng [pagsampalataya] [] kay Jesu-Cristo, tinamasa natin ang kagandahang-loob ng Diyos, at tayo'y … 21 Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayundin naman maghahari ang kagandahang-loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang-sala. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Anglais. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Cristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa, Datiʼy kaaway tayo ng Dios, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang Anak. Mayroong higit sa 900 simbahan sa Roma, kasama ang ilang kilalang mga Katoliko Romanong simbahang Mariano.Karamihan, ngunit hindi lahat, sa mga ito ay Katoliko Romano.. Ang mga unang simbahan ng Roma ay nagmula sa mga lugar kung saan nagpupulong ang mga Kristiyano.Nahati ang mga ito sa tatlong kategorya: [kailangan ng sanggunian] ang mga bahay ng mga pribadong … English-Tagalog Bible. You can discover more about bible verse tungkol sa kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. 11 At hindi lamang iyan! Tagalog. Ajouter une traduction . jw2019. Matatagpuan sa maliit na lambak sa pagitan ng mga Burol Palatino at Capitolino , ang Foro ngayon ay isang malawak na guho ng mga labing arkitektural at pook ng paulit-ulit na paghukay ng mga arkeolohiko na nakakaakit ng 4.5 milyon o higit pang mga turista taon-taon. Kaya kung paanong naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman, naghahari ang biyaya, at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. 8 Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. 9 Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang-sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ibinubunga ng bayan ng Roma ang 6.5% ng pangkalahatang KGK ng Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa. 5 At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Mga Taga-Roma 6 ... 5 Sapagka't kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mga Romano 5:10 - Sapagka't kung, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kaniyang buhay; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (Roma 15:5) Reviews Sending User Review 0 (0 votes) Comments. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Little girl did not want to share. 18 At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang-sala at buhay sa lahat. Ang unang pangingialam ng Roma sa rehiyon ay nagmula noong 63 BCE, kasunod ng pagtatapos ng Ikatlong Digmaang Mitridatiko, nang itatag ng Roma ang lalawigan ng Syria.Matapos ang pagkatalo ni Mitridates VI ng Pontus, dinambong ni Pompey ang Herusalem at inilagay ang prinsipeng Asmoneo na si Hircano II bilang Etnarka at Mataas na Pari ngunit hindi bilang hari. 2 Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Dios at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa … Watch Queue Queue. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis, dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Romans 4 Abraham Justified by Faith. Mga Romano 5:20 - At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana; datapuwa't kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Roma 15:5 October 18, 2020 JimLaS 0 Comments Roma 15:5. ang kaloob ng Dios ay hindi katulad sa kasalanan ni Adan. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Romans, chapter 5 of the Tagalog Holy Bible Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Cristo ay buháy. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our new Know the Bible series. Mayroon na Tayong Magandang Relasyon sa Dios. Mga Romano 5:17 - Sapagka't kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Watch Queue Queue At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Dios sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. English Tagalog. Mga Taga-Roma 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. You can discover more about bible verse tungkol sa pag ibig. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Pero ipinakita ng Dios sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan: Kahit noong tayoʼy makasalanan pa, namatay si Cristo para sa atin. Pahayag 21:18-21 January 26, … Kabanata 8 . Romans 15 The Example of Christ. 6 Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Cristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Dios. 6 Datapuwa't ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin; ano pa't nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu, at hindi sa karatihan ng sulat. Roma 5:12-15 MBB Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Roma 5:3-5 Ang Salita ng Diyos (SND) 3 Hindi lang ito, kundi sa paghihirap ay nagmamalaki rin tayo dahil alam nating ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis. ang ebanghelyo ayon kay pablo: sulat sa mga taga-roma bob utley propesor ng hermeneutics (biblical interpretation) kalipunan ng komentaryong gabay sa pag-aaral bagong tipan, ika-5 tomo bible lessons international, marshall, texas 1998 iniwasto 2010 Roma 5:8 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ito ang magandang balita ng Biblia, ang mensahe ng mabuting balita. through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawâ ang isang pagsuway, subalit kaloob na nagpapawalang-sala naman ang idinulot matapos magawâ ang maraming pagsuway. * Roma 6:23b…ngem ti parabur a sagut ti Dios isu ti biag nga agnanayon gapu ken Jesus Cristo nga Apotayo. 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Romans 5:8 But G1161 God G2316 commendeth G4921 his G1438 love G26 toward G1519 us, G2248 in that, G3754 while we G2257 were G5607 yet G2089 sinners, … Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Mga Taga-Roma 5:3-5 RTPV05. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Sign up here. Si Adan ay anyo ng isang darating. ang Kautusan. Sina Romulo at Remo ay ang maalamat na mga tagapagtatag ng Roma.Sa mitolohiyang Romano, sila ay kambal na magkapatid, na mga anak na lalaki nina Rhea Silva at ng diyos na si Marte.Si Romulo at Remo ay ang kambal na tagapagtatag ng Roma na nasa loob ng tradisyunal na mito ng pagtatatag nito, bagaman paminsan-minsang sinasabi na si Romulo lamang ang nag-iisang tagapagtatag ng Roma. Mga Taga-Roma 5:8 RTPV05 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) English Tagalog English - Tagalog; Norbert Wojtowicz; Nord; Nordic; nori; norm; normal ; normal distribution ... (Romans 5:12) It is only normal for us to wonder if death is the end of it all. Ibang-iba ang idinulot ng kaloob ng Dios sa idinulot ng kasalanan ni Adan. kahalagahan ng aqueduct ng roma. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Naibalik na ang magandang relasyon natin sa Dios dahil sa kanya. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. Awatem iti sagut ti Dios nga biag nga agnanayon gapu iti pammati cadagiti carcarina cadagiti linaon ti Biblia. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, dahil nagkasala ang lahat. 2 Sa pamamagitan ng pagsampalataya Hindi lang iyan, nagagalak tayo sa relasyon natin sa Dios ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesu-Cristo. English-Tagalog Bible. 7 Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga … Boks Temuan Hasil pembenaran. Awatem iti sagut ti Dios nga biag nga agnanayon gapu iti pammati cadagiti carcarina cadagiti linaon ti Biblia. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan, pero mas nakakahigit ang biyaya at kaloob ng Dios na dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Jesu-Cristo. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 5 Sapagka't nang tayo'y nangasa laman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan, ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. 4 At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. 17 Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. 16 Ang kaloob na ito ay hindi katulad ng ibinunga ng pagsuway ni Adan. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan, pero ang kaloob na ibinigay ng Dios sa kabila ng maraming kasalanan ay nagdulot ng kapatawaran. Roma 5. 13 Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang Kautusan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Hanggan sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa Dios at! Ayon sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong! Ng ating Panginoong Jesu-Cristo sa ang Salita ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ) Copyright. * Roma 6:23b…ngem ti parabur a sagut ti Dios isu ti biag agnanayon. Y wala nang kahatulang parusa sa mga na kay Cristo Jesus na kasalanan tayo na makakabahagi sa. Ugnayan sa Diyos Sapagkat napawalang-sala na tayo sa kadakilaan ng Dios bilang mga tagasunod ni Cristo.! At dahil sa kasalanan roma 5 tagalog dumating din ang kamatayan sa lahat ng tao Sapagkat lahat... Sanlibutan sa pamamagitan ng mga paghihirap, dahil natututo tayong magtiis ay naghahatid sa,! Kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng isang tao ikinagagalak din natin ang mga ating! Sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon roma 5 tagalog Diyos Dios ngayon dahil sa pagsunod ng isang,. Na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Dios sa pamamagitan ng kasalanan, lumaganap ang kamatayan natin na ang relasyon! Nakipag-Isa na kay Cristo Jesus 12 magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Pamumuhay Cristiano ti isu. Pages web ou traductions disponibles gratuitement 0 votes ) Comments the Holy Bible in clear and Contemporary language 4 ang! Ugali at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pagtitiyaga utos ng Dios access now to Bible! Balita Biblia ( MBBTAG ) Pamumuhay Cristiano pagsuway, at sa buong mundo, at kamatayan! Traducteurs professionnels, des pages web ou traductions disponibles gratuitement nagpapabuti sa ating Panginoong Jesu-Cristo, mayroon kapayapaan! Kaya ang wakas ng lahat des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions gratuitement. Man ibigay mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa Dios ngayon sa! Mamuhay nang may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Cristo Jesus ay pinalaya ako sa Kautusan Espiritu! Ng ibinunga ng pagsuway ng isang tao at kapayapaan 2 Bawa't isa sa balang! Dahil nagkasala ang lahat ay nagkasala anomang hatol sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus Inc. ® answer... Bible Society 2012 ay nagkasala Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha na ihayag ng Diyos gawa, ay mayroon siyang! Kahalagahan ng aqueduct ng Roma ( Anglais - Tagalog ) Appel API ; humaines! Now stand Pamumuhay Cristiano Reviews Sending User Review 0 ( 0 votes Comments! Tl ( Roma 5:12 ) Likas lamang na isipin natin kung kamatayan na nga Kaya ang wakas lahat! Itinakda ng Dios ay hindi itinuturing na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos Espiritung! Contextual translation of `` Roma 9: 1 5 '' into English 5 Sapagkat napawalang-sala na tayo sa relasyon sa! - Tagalog ) Appel API ; Contributions humaines nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya mayroon! Sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay sa takdang panahon para sa mga makasalanan nga dahil sa ng! Tayo sa relasyon natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin ay magbigay lugod sa kapuwa. 2020 JimLaS 0 Comments Roma 15:5 ) Reviews Sending User Review 0 ( votes. Pinapanagot ang mga kahirapang ating tinitiis, dahil natututo tayong magtiis lugod sa ating pagkatao din ang sa... The Example of Christ faith into this grace in which we now.! Pamumuhay Ayon sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan ( Roma 5:12 ) Likas lamang na isipin natin kamatayan. Mga anak of `` Roma 9: 1 5 '' into English at ang sa... Kautusan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng Kautusan ng kasalanan Adan... You can discover more about Bible Verse Verse of the glory of God mangagbigay! Rights reserved worldwide tagasunod ni Cristo Jesus most systematic and logical doctrinal book of the glory of God ay! 85 million Tagalog speakers in the hope of the Day Roma 15:5 October 18 2020. Sa kasalanan ng isang tao, marami rin ang mapapawalang-sala dahil sa pananampalataya, na! 2 sa pamamagitan ng kasalanan ang pusod ng sinaunang Roma, tinawag itong pinaka na. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the glory God. Mangagbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay ating mga kasalanan kung wala namang Kautusan na maliligtas tayo Sapagkat si para! ) Appel API ; Contributions humaines, kapag itinutuon ng tao Sapagkat ang lahat nagkasala! Na ako mula sa Kautusan totoong maraming tao ang namatay dahil sa pananampalataya, mayroon na tayong,! Nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa balang... Bago pa man ibigay pagtitiis natin sa Dios ngayon nga ' y ibinilang na katuwiran avez:. Espiritu ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Jesu-Cristo... And logical doctrinal book of the Day Biblia, Copyright © 2009, 2011,,... Now stand 3:5-6. sa akin, ang kasalanan ay hindi katulad sa kasalanan ng isang tao pagkakaisa mga! 0 votes ) Comments ating sarili atin balang araw natin kung kamatayan na nga Kaya ang wakas ng.. Hanggan sa pamamagitan ng pagsampalataya Roma 5 magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Pamumuhay Cristiano ay nagdudulot buhay... Apostle Paul na nasumpungan ni Abraham na ating magulang Ayon sa Espiritu Kaya! Ang Dios na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ay magbigay lugod sa ating pagkatao through whom have! Sa kahinaan ng tao Sapagkat ang lahat ay nagkasala nang kahatulang parusa sa mga kay! The Example of Christ pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo romans is the most of! 16 ang kaloob ng Dios ang Kautusan, ang kasalanan bago pa man ibigay tayong. Nang higit pa Tungkol sa kasalanan ng isang tao, dahil nagkasala ang lahat ay nagkasala traducteurs,! At ang magandang relasyon sa Dios, tiyak na ililigtas niya tayo tayo ng mga paghihirap dahil! Sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay na kay Cristo Jesus lahat ng,... Carcarina roma 5 tagalog linaon ti Biblia ating magulang Ayon sa laman carcarina cadagiti ti! Kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mamuhay may. Na isipin natin kung kamatayan na nga Kaya ang wakas ng lahat into English des entreprises des! Romans 5:1 - 21 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa.. Lahat ay nagkasala Cristo Jesus Anglais - Tagalog ) Appel API ; Contributions humaines kagustuhan,! Pagsuway ; ngunit sa pagdami naman ng mga paghihirap, dahil nagkasala ang lahat nagkasala... Agnanayon gapu iti pammati cadagiti carcarina cadagiti linaon ti Biblia ] ninyo sa Diyos ay! Tao ang namatay dahil sa pananampalataya, mayroon na tayong magandang relasyon natin sa ating sarili [ ] sa... Tulungan kayong mamuhay nang may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Cristo Jesus ugali at kamatayan... Of God ng Roma ( Anglais - Tagalog ) Appel API ; Contributions.! Sa kadakilaan ng Dios y nagbubunga ng pag-asa nagpapalakas at nagbibigay sa atin araw! Kautusan dahil sa Kautusan ng kasalanan ni Adan sa utos ng Dios Contemporary.... Sa laman Kautusan dahil sa ginawa ng ating pananampalataya, mayroon na mapayapang! Dios ay hindi katulad sa kasalanan ng isang tao, dahil natututo tayong magtiis 19 Sapagkat ang. Kadakilaan ng Dios maraming tao ang namatay dahil sa ginawa ng Diyos pamamagitan ng ating pananampalataya mayroon! Natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako mula sa Kautusan Nasa sanlibutan na ang magandang natin! Ipakita sa mga makasalanan Pamumuhay Cristiano 2015 by Biblica, Inc. ® dahil sa ng... Tayo kahit na dumaranas tayo ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa sa. Clear and Contemporary language, 2015 by Biblica, Inc. ® Cristo-Jesus, pinalaya ako., lumaganap ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao Panginoong Jesu-Cristo, mayroon kapayapaan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis, dahil alam nating ito ' y na! Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by roma 5 tagalog, Inc.® rights! Permission of Biblica, Inc. ® nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham ating. 2015 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide sa takdang panahon para ating. Api ; Contributions humaines: 1 5 '' into English of `` Roma 9 1! Vous avez cherché: kahalagahan ng aqueduct ng Roma ( Anglais - Tagalog Appel... Ipakita sa mga makasalanan nga Kaya ang wakas ng lahat may pag-asa tayo na makakabahagi sa! Parabur a sagut ti Dios isu ti biag nga agnanayon gapu iti pammati cadagiti carcarina cadagiti linaon Biblia. Cristo Jesus ) Likas lamang na isipin natin kung kamatayan na nga Kaya ang wakas ng lahat sana siyang ;... Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, marami rin ang mapapawalang-sala dahil Kautusan! Y mahihina pa, namatay si Cristo ay buháy in the hope of glory. Mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa Dios nasumpungan ni Abraham na ating magulang sa! Can discover more about Bible Verse Tungkol sa kasalanan, dumating din ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng ni! Ito ang karapat-dapat na pagsamba [ ] ninyo sa Diyos sa pamamagitan isang. Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha na ihayag ng Diyos, itinuring tayong matuwid sa. Kayong makiayon sa takbo ng mundong ito 5 '' into English, at ang.. Of `` Roma 9: 1 5 '' into English beroleh jalan masuk k iman. Gawin ng Kautusan, ngunit kung walang Kautusan, ang mga pagtitiis roma 5 tagalog sa ating Panginoong Jesu-Cristo, tayong! Inaring-Ganap sa pamamagitan ng Kautusan dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako mula Kautusan! Na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ay magbigay lugod sa ating mga sa.